• POLISH
 • ENGLISH
 • GERMAN
 • GEORGIAN
 • RUSSIAN
 • LITHUANIAN
 • ITALIAN
Dodaj ogłoszenie
Regulamin
Eurotrader321

Regulamin serwisu ogłoszeniowego


§ 1
Definicje

Regulamin serwisu ogłoszeniowego Eurotrader321, zwany dalej „Regulaminem” operuje terminami oraz pojęciami, które należy rozumieć następująco:
 
 1. „Eurotrader321” – nazwa własna – logotyp poprzez, który Operator realizuje usługi dla Ogłoszeniodawców w Serwisie.
 2. „Serwis”- platforma internetowa oparta funkcjonalnie na stronie www udostępniana przez właściciela Serwisu, umożliwiająca zamieszczanie i przeglądanie Ogłoszeń znajdującą się pod adresem URL http://biznes.eurotrader321.pl/ oraz jej podstrony.
 3. „Operator”- właściciel Serwisu tj. GRUPA EUROTRADER321 Sp. z o.o., ul. Osiedlowa 16, 63-430 Odolanów.
 4. „Ogłoszeniodawca” - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która w trybie przewidzianym w Regulaminie utworzyła Konto lub aktywowała Ogłoszenie.
 5. „Użytkownik” - każdy internauta, korzystający z Serwisu.
 6. Ogłoszenie — sporządzony przez Użytkownika komunikat/anons w formie zaproszenia do zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, pracy, oferowanych usług itd., zamieszczane w Serwisie, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;
 7. „Towar” — rzecz, usługa lub prawo oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą być przedmiotem Ogłoszenia, zgodnie z Regulaminem;
 8. „Konto” – przydzielona danemu Użytkownikowi, identyfikowana za pomocą adresu e-mail, część Serwisu, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Serwisu;
 9. „Limit” – dopuszczalna liczba darmowych Ogłoszeń przewidziana dla danej kategorii Ogłoszenia, po przekroczeniu której, w celu zamieszczenia kolejnego Ogłoszenia w Serwisie konieczne jest wykupienie Pakietu (Limity dla poszczególnych kategorii Ogłoszeń zostały szczegółowo opisane w załączniku nr );
 10. „Pakiet” – Zestaw płatnych Ogłoszeń nabywany przez Użytkownika po przekroczeniu Limitu. Rodzaje Pakietów (zasady ich zakupu i korzystania z Ogłoszeń w ramach Pakietu określone zostały w załączniku nr ).
 11. „Cennik” — zestawienie ustalanych przez Operatora opłat za usługi świadczone w ramach Serwisu Ogłoszenia Eurotrader321 (określone w Załączniku nr ).
 

§ 2
Postanowienia ogólne
 
 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Operatora polegającą na umożliwieniu Ogłoszeniodawcom zamieszczenia ogłoszeń w Serwisie. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie spełnić wymagania techniczne w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług świadczonych przez Operatora, w postaci odpowiedniego sprzętu komputerowego, oprogramowania, połączenia z siecią Internet, przeglądarki internetowej itp.
 2. Ogłoszenie pochodzi od Ogłoszeniodawcy, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym. Zamieszczenie Ogłoszenia powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar dokonania transakcji, której Ogłoszenie dotyczy.
 3. Ogłoszeniodawca jest odpowiedzialny za publikowane treści (w tym zdjęcia) i gwarantuje, że są one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawem a ich publikacja nie narusza praw Operatora, Regulaminu oraz praw osób trzecich, w tym praw autorskich. Treść Ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do Towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości Towaru, m.in. takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Operator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność informacji podanych w Ogłoszeniu.
 4. Ogłoszenia dostępne są dla wszystkich użytkowników Internetu. Wraz z Ogłoszeniem na stronie Serwisu zamieszczany jest formularz kontaktowy, który (bez ujawniania adresu e-mail Ogłoszeniodawcy) umożliwia każdemu Użytkownikowi Internetu przesłanie wiadomości na adres e-mail przypisany do Ogłoszenia.
 5. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego Towaru. W ogłoszeniu jest możliwe dodanie informacji o dostępności Towaru w różnych wersjach (w innym rozmiarze, kolorze, parametrach itp.). Ten sam Towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego Ogłoszenia. Publikacja Ogłoszenia w Serwisie w liczbie nieprzekraczającej Limitu jest bezpłatna. Przekroczenie Limitu oznacza obowiązek wykupienia przez Ogłoszeniodawcę Ogłoszenia płatnego.
 
§ 3
Aspekt techniczno-funkcjonalny
 
 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu niezbędne jest:
  • posiadanie dostępu do sieci Internet,
  • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”,
  • korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”,
  • posiadanie własnego adresu/konta poczty elektronicznej,
  • konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Ogłoszeniodawcy rejestrującego się w Serwisie.
 2. W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione lub niemożliwe. Za owe utrudnienia właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Zabronione jest dodawanie przez Ogłoszeniodawcy do treści ogłoszenia jakichkolwiek informacji naruszających obowiązujące przepisy prawa i dobre obyczaje.
 4. Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.
 
 
§ 4
Konto/Umowa
 
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia wymaga dokonania rejestracji w Serwisie, utworzenia konta i wypełnienia odpowiedniego formularza ogłoszeniowego oraz akceptacji Regulaminu.
 2. W przypadku wypełnienia formularza, o którym mowa powyżej, na podany przez Użytkownika adres e-mail niezwłocznie zostanie wysłana wiadomość zwrotna Operatora służąca do aktywacji Ogłoszenia oraz zawierająca inne wymagane prawem informacje.
 3. Utworzenie Konta obok aktywacji Ogłoszeń zapewnia dodatkowo Użytkownikowi pełen dostęp do jego Ogłoszeń (np. w celu ich modyfikacji). Aktywacja Konta następuje po utworzeniu hasła i wskazaniu adresu e-mail przez Użytkownika na odpowiedniej stronie Serwisu Eurotrader321. Po dokonaniu czynności, o których mowa w zdaniu poprzednim, Operator na podany przez Użytkownika adres e-mail wyśle wiadomość wskazującą sposób aktywacji Konta (link aktywacyjny) oraz inne wymagane prawem informacje.
 4. Utworzenie Konta i/lub zamieszczenie pierwszego Ogłoszenia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem w przedmiocie świadczenia usług na warunkach przewidzianych w Regulaminie.
 5. W przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej ale mogących we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, utworzyć Konto w ich imieniu oraz dokonywać wszelkich dalszych czynności w ramach Serwisu może jedynie osoba, która jest prawnie umocowana do działania w tym zakresie w imieniu tych podmiotów. W celu Rejestracji osoba ta powinna wypełnić formularz rejestracyjny przewidziany dla osoby fizycznej, dodatkowo podając pełną nazwę (firmy) podmiotu rejestrowanego wraz z wskazaniem formy prawnej oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju i regionu (województwa), numer NIP. Za podanie nieprawdziwych danych w formularzu rejestracyjnym i ich aktualność podczas składania zamówień odpowiedzialność ponosi podmiot dokonujący Rejestracji.
 6. Użytkownik, z chwilą uzyskania statusu zarejestrowanego Ogłoszeniodawcy, wyraża zgodę na przetwarzanie przez Serwis podanych danych osobowych wyłącznie dla celów realizacji i świadczenia usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Ogłoszeniodawca przyjmuje również do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne oraz że przysługuje mu prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Użytkownik przyjmuje nadto do wiadomości, że niepodanie wymaganych danych, podanie niepełnych danych lub wprowadzanie w błąd w tym zakresie uniemożliwia realizację usługi.
 7. Ogłoszeniodawca może posiadać i korzystać tylko z jednego Konta w Serwisie. Niedozwolone jest używanie tymczasowych adresów email, zarówno do tworzenia Konta jak i zamieszczenia Ogłoszenia. Ogłoszeniodawcy nie wolno korzystać z kont innych Ogłoszeniodawców oraz udostępniać swojego konta innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia osobom należycie umocowanym przez Ogłoszeniodawcy do działania w jego imieniu. Ogłoszeniodawca powinien zachować w tajemnicy hasło do Konta. Konta nie mogą być przedmiotem obrotu w szczególności zbycia, zastawu itp..
 8. Świadczenie usług przez Operatora w ramach publikacji Ogłoszenia w Serwisie dla Ogłoszeniodawcy, ma charakter terminowy i trwa przez okres 30 dni, jednakże Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem, poprzez wybranie odpowiedniej opcji na stronie Serwisu lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie
 

§ 5
Odstąpienie od umowy
 
 1. Świadczenie usług przez Operatora w ramach Konta w Serwisie ma charakter bezterminowy, jednakże Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie wyrejestrować się z Serwisu używając do tego dedykowanej aplikacji w Serwisie i usunąć Konto, a tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji, lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@jbtrade.eu .
 2. Ogłoszeniodawca może w dowolnym momencie zakończyć emisję Ogłoszenia i tym samym rozwiązać umowę z Operatorem będąc zalogowanym w panelu administracyjnym Ogłoszenia, poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@jbtrade.eu.
 3. Ogłoszeniodawca będący konsumentem w rozumieniu prawa może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w § 4 ust 4. odstąpić od niej bez podania przyczyny.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Serwis o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 5. W przypadku odstąpienia od umowy Ogłoszeniodawcy zwracane są wszystkie otrzymane płatności, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Serwis został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Ogłoszeniodawca zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Ogłoszeniodawca nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie jest możliwe, jeżeli przed upływem terminu 14 dni jeżeli Ogłoszeniodawca aktywował emisję Ogłoszenia, tj. świadczenie usługi przez Operatora zostało rozpoczęte.
 

§ 6
Zasady umieszczania i edycji ogłoszeń
 
 1. Zamieszczenie Ogłoszenia bezpłatnego w Serwisie wymaga: wypełnienia formularza dostępnego na stronie, w tym umieszczenia treści Ogłoszenia, tj. wypełnienia co najmniej pól oznaczonych jako obowiązkowe, a następnie dokonania aktywacji Ogłoszenia, przy czym aktywacja Ogłoszenia bezpłatnego odbywa się poprzez kliknięcie w link aktywacyjny wysłany na adres e-mail Użytkownika.
 2. Aktywacja Ogłoszenia płatnego odbywa się poprzez dokonanie płatności w pełnej należnej kwocie w formie płatności internetowych za pośrednictwem dostępnych w Serwisie systemów płatności. Emisja Ogłoszenia w Serwisie rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji i zaksięgowaniu środków na koncie Operatora. Ogłoszeniodawcy wystawiane są faktury VAT wyłącznie na ich żądanie. Aby otrzymać fakturę za usługę wyróżnienia Ogłoszenia należy w ciągu 7 dni od daty zakupu usługi wysłać poprzez formularz kontaktowy email, zawierający odpowiednie dane (Imię, Nazwisko, Adres Firmy, NIP oraz ID płatności). Do każdego zrealizowanego zakupu usługi wyróżnienia Ogłoszenia należy odrębnie zgłaszać żądanie wystawienia faktury VAT.
 3. Ogłoszeniodawca może dołączyć do Ogłoszenia zdjęcia w liczbie i w formatach określonych na stronie Serwisu. W treści Ogłoszenia (w jego opisie i dołączonych zdjęciach) Użytkownik nie może zamieszczać adresów e-mail, numerów telefonów i numerów komunikatorów internetowych. Powyższe dane powinny być wyłącznie zamieszczane we wskazanych polach w formularzu Ogłoszenia. Operator zastrzega, że Ogłoszenia, które będą zawierały przedmiotowe dane w jego treści, zamiast w formularzu kontaktowym mogą być usunięte.
 4. Niedozwolone jest zamieszczanie Ogłoszeń o charakterze towarzyskim.
 5. W okresie emisji Ogłoszenia Użytkownik może modyfikować treść Ogłoszenia i jego parametry, usunąć Ogłoszenie, a także dokonać wyboru opcji przedłużenia czasu emisji Ogłoszenia. Przedłużenie czasu emisji Ogłoszenia następuje niezwłocznie po jego aktywacji.
 

§ 7
Zasady odpowiedzialności
 
 1. Operator umożliwia Użytkownikom umieszczanie Ogłoszeń w Serwisie, nie ingerując w formę i treść tych Ogłoszeń, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 2. Ogłoszeniodawca zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń z Towarami, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Strony umów związanych z Ogłoszeniem.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość lub legalność oferowanych Towarów, prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Ogłoszeniodawców, a także zdolność sprzedających oraz kupujących do realizacji transakcji.
 5. Operator ma prawo do usunięcia Ogłoszenia, jeżeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu lub przepisy prawa, w szczególności gdy zawiera treści:
  • powszechnie uznane za obraźliwe i wulgarne,
  • łamiące prawo lub zachęcające do łamania prawa,
  • towarzyskie i/lub erotyczne,
  • noszące znamiona czynów nieuczciwej konkurencji,
  • naruszające dobre obyczaje, oraz dobra osobiste osób trzecich
  • naruszające prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • szkodzące dobremu imieniu lub renomie Operatora lub jego partnerów,
  • wprowadzające w błąd,
  • manipulacyjne,
  • wystawione w niewłaściwej kategorii,
  • zawierające bezprawne zastrzeżenie,
  • oferujących pracę w charakterze: odbierania e-maili reklamowych, wypełniania ankiet przez Internet, zapisywania się do programów partnerskich z linkami/numerami referencyjnymi, świadczenia usług na czatach (komunikatorach) internetowych,
  • oferujących pracę w charakterze: modelki, tancerki lub statystki, gdy w treści tego ogłoszenia nie znajdują się informacje pozwalające zidentyfikować dany podmiot, tj. pełna nazwa firmy, imię i nazwisko osoby dodającej ogłoszenie i adres siedziby,
  • zawierających informację o możliwości wysłania wiadomości e-mail w celu uzyskania dalszych informacji w tym w systemie MLM lub podobnym (tzw. „łańcuszków internetowych”, piramid),
  • oferujących pracę bez określenia podstawowych informacji dotyczących jej charakteru,
  • których treść w jakikolwiek sposób sugeruje wynajem lub użyczenie pokoju/nieruchomości w zamian za usługi seksualne,
  • dotyczące usług związanych z tworzeniem prac doktorskich, magisterskich, dyplomowych, licencjackich, maturalnych, wypracowań i innych prac tego typu,
  • nawołujące do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych,
  • dotyczące niebezpiecznych substancji chemicznych, substancji psychotropowych, środków odurzających, wyrobów tytoniowych, materiałów wybuchowych i pirotechnicznych, produktów leczniczych wydawanych z przepisu lekarza, organów i wydzielin ludzkich lub zwierzęcych,
  • dotyczące produktów podrobionych,
  • dotyczące udziałów w spółkach, akcji, obligacji i inne papierów wartościowych, wierzytelności, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, polis i produkty ubezpieczeniowych oraz wszelkich innych instrumentów finansowych oferowanych jako forma inwestowania lub lokowania środków pieniężnych,
  • dotyczące oprogramowanie na licencji NFR (Not For Resale), oprogramowanie przystosowane do prowadzenia działań naruszających przepisy prawa lub dobre obyczaje,
  • dotyczące instrukcji oraz adresy stron internetowych (linki) i serwerów FTP, kont w bezpłatnych serwisach internetowych, kont w komunikatorach internetowych (np. Gadu-Gadu, Tlen, Skype, Jabber, AQQ, ICQ), konta bezpłatnej poczty elektronicznej (adresy e-mail), kont w programach partnerskich i lojalnościowych oraz usługi związane z takimi programami,
  • obejmujące dane osobowe lub listy adresów, katalogi wysyłkowe i sprzedaży bezpośredniej służące do zamawiania towarów,
  • dotyczące rybackich narzędzi i urządzeń połowowych, których posiadanie jest ograniczone przepisami prawa,
  • dotyczące broni i amunicji, której posiadanie lub obrót wymaga uzyskania odpowiedniego pozwolenia lub rejestracji
  • dotyczące nielegalnych dokumentów, pism urzędniczych, dowodów rejestracyjnych oraz kart pojazdu oferowanych bez pojazdów, do których je wydano,
  • dotyczące kuponów zniżkowych, rabatowych, biletów na imprezy masowe,
  • wielokrotnie dodane w tej samej lub innych kategoriach (również w przypadku nieznacznej zmiany tekstu w poszczególnych ogłoszeniach);
  • zawierające zbyt mało danych oraz szczegółów - nie przedstawiających jasnej i pełnej informacji czego dotyczy ogłoszenie,
  • do których załączone jest niestosowne zdjęcie/obrazek,
  • reklamujące serwisy konkurencyjne wobec Operatora.
 6. Operator nie odpowiada m.in. za: (a) brak zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia, (b) realizację obowiązków Użytkowników wynikających z rękojmi i gwarancji dotyczących przedmiotu Ogłoszenia, (c) działanie siły wyższej, systemów teleinformatycznych lub urządzeń od Operatora niezależnych, (d) składane przez Ogłoszeniodawcę oświadczenia drugiej stronie transakcji, (e) usunięcie opublikowanego Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawcę.
 7. Nagłówki ogłoszeń powinny być związane z treścią ogłoszenia, bez zbędnych znaków interpunkcyjnych, zaś w treści ogłoszeń stosowana może być wyłącznie standardowa czcionka, co oznacza, że nie jest dozwolone używanie znaków pogrubionych, kursywy oraz kolorów innych niż czarny. W tytule ogłoszenia nie może wystąpić adres www, e-mail, numer telefonu.
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie oraz rozpowszechnianie treści tworzonych przez inne osoby bez ich wyraźnej zgody.
 9. Jedno ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego przedmiotu/towaru/usługi.
 10. Zdjęcia lub grafiki załączane do ogłoszeń nie mogą zawierać znaków towarowych serwisów prowadzących działalność konkurencyjną wobec działalności Operatora.
 11. Operator zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń nie spełniających wymagań przewidzianych niniejszym regulaminem.
 12. W przypadku usunięcia ogłoszenia niezgodnego z niniejszym regulaminem, Operator nie jest zobowiązany do zwrotu kosztów jego zamieszczenia (aktywacji).
 13. Operator nie odpowiada za treść i formę ogłoszeń. Osoba zamieszczająca ogłoszenie ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich, w szczególności godzi się niniejszym na ujawnienie jej danych uprawnionym organom państwa, którego jurysdykcji podlega Poszkodowany.
 14. Operator ma prawo do usunięcia każdego Ogłoszenia lub zablokowania Konta jeśli zaistniało podejrzenie że za pośrednictwem Ogłoszenia lub Konta mogło lub może dojść do działań zagrażających bezpieczeństwu innych Ogłoszeniodawców lub Użytkowników w ramach Serwisu.
 
§ 8
Postępowanie reklamacyjne
 
 1. Ogłoszeniodawca może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Operatora usługi, w terminie 14 dni od dnia zakończenia emisji Ogłoszenia bądź dnia, w którym emisja powinna się zakończyć.
 2. Wszelkie reklamacje należy składać na adres mailowy biuro@jbtrade.eu lub pocztą bezpośrednio na adres Operatora podany w Serwisie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.
 3. Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer Ogłoszenia, jeżeli jest ono jej przedmiotem okoliczności uzasadniające reklamację, oraz konkretne żądanie Ogłoszeniodawcy związane ze składaną reklamacją, a także dane Ogłoszeniodawcy: imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Operator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do reklamującego o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Operator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji.
 5. Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Ogłoszeniodawcy na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą na adres zamieszkania Ogłoszeniodawcy, chyba że podał również swój adres poczty elektronicznej.
§ 9
Postanowienia końcowe
 
 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2016
 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów są zastrzeżone.
 3. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 4. Z elementów Serwisu można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 5. 5. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach zmian, w szczególności kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Serwisu w całości lub w części.
 6. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz.1204 ze zm.) Ogłoszeniodawca zobowiązany jest do niedostarczania danych o charakterze bezprawnym.
 7. Eurotrader321 zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie podanym w nowym Regulaminie opublikowanym na stronie Serwisu.
 8. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 

Załącznik do Regulaminu - Polityka prywatności
 
 1. Administratorem danych osobowych Ogłoszeniodawców będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest firma GRUPA EUROTRADER321 Sp. z o.o. (zwana dalej "Operatorem").
 2. Operator przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Ogłoszeniodawców. Operator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a także zabezpieczenia o charakterze programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych. W szczególności Operator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa. Operator sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu, udzielając stosownych upoważnień tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do prawidłowego prowadzenia serwisu.
 3. Dane osobowe Ogłoszeniodawców są przetwarzane przez Operatora zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu zawarcia, ustalenia treści oraz rozwiązania z Ogłoszeniodawcą umowy o świadczenie usług w ramach Serwisu oraz w celu wykonania przez Operatora usług w ramach Serwisu
 4. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy mogą służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki. Dane osobowe przetwarzane są również za zgodą Ogłoszeniodawcy w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Ogłoszeniodawca nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Osoby odwiedzające za Serwis mogą zapoznawać się z ogłoszeniami bez założenia Konta oraz bez podawania danych osobowych.
 6. Dla założenia Konta wymagane jest podanie danych wymienionych odpowiednio w Regulaminie. Dla zamieszczenia Ogłoszenia przez Ogłoszeniodawców nie posiadających Konta wymagane jest podanie danych wymienionych odpowiednio w Regulaminie.
 7. Operator zapewnia Ogłoszeniodawcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.
 8. W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Ogłoszeniodawca ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych.
 9. W przypadku gdy Ogłoszeniodawca korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Ogłoszeniodawcy mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dane osobowe Ogłoszeniodawcy mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. W przypadku uzyskania przez Operatora wiadomości o korzystaniu przez Ogłoszeniodawcy z Serwisu niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Operator może przetwarzać dane osobowe Ogłoszeniodawcy w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności, pod warunkiem że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości. Operator zastrzega sobie prawo do filtrowania i blokowania wiadomości przesyłanych poprzez wewnętrzny system wiadomości, w szczególności jeśli mają charakter spamu, zawierają niedozwolone treści lub w inny sposób zagrażają bezpieczeństwu użytkowników serwisu.
 10. Operator wykorzystuje adresy IP komputerów Ogłoszeniodawców oraz innych osób odwiedzających Serwis zbierane w trakcie połączeń internetowych z Serwisem w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych i stanowią jedynie materiał do analizy statystycznej i mechanizmów korygowania błędów systemowych.
 11. Operator informuje, że podczas przeglądania stron internetowych Serwisu używane są przez Operator pliki „cookies”, czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane w komputerze osób korzystających z Serwisu, które pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych ich potrzeb i preferencji, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania z Serwisu. Uzyskane przez Operatora informacje „cookies” są całkowicie anonimowe i w żadnym wypadku nie są kojarzone z konkretnym i zidentyfikowanym korzystającym z Serwisu. Korzystający z Serwisu w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Operator informuje, że w przypadku wyłączenia w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies”, korzystanie z Serwisu może być utrudnione, w tym wolniejsze niż zazwyczaj.
facebook